Gdańsk z Kajaka - Kamienna Grobla 2 | Wycieczki i wypożyczalnia kajaków

Regulamin serwisu „Gdańsk z kajaka”

dostępnego pod adresem www.gdanskzkajaka.pl 

§ 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący - każdy podmiot zawierający z Organizatorem Umowę w związku z Serwisem.

Organizator - Jędrzej Jurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FORREST ME Jędrzej Jurkowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5862121141, nr REGON 220970350, ul. Józefa Bema 9 lok. 3, 81-386 Gdynia

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.gdanskzkajaka.pl umożliwiający zawarcie Umowy.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu jako uczestnik na podstawie Umowy zawartej poprzez Serwis posiadająca odpowiedni stan zdrowia oraz z umiejętności pozwalające na wzięcie udziału w Wydarzeniu. Uczestnikiem może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem uczestniczenia w Wydarzeniu pełnoletniego Uczestnika wskazanego jako opiekun tej osoby na czas Wydarzenia.

Umowa – umowa o świadczenie usługi w zakresie zorganizowania Wycieczki lub Wycieczki indywidualnej zawierana pomiędzy Kupującym a Organizatorem w związku z Serwisem na zasadach określonych w Regulaminie.

Wycieczka – wycieczka kajakowa zorganizowana przez Organizatora w miejscu i czasie wskazanym w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Wycieczka indywidualna – indywidualna wycieczka kajakowa zorganizowana przez Organizatora na zamówienie Kupującego.

Wydarzenie – Wycieczka lub Wycieczka indywidualna zorganizowana przez Organizatora.

Zapytanie -  oferta zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie zorganizowania Wycieczki indywidualnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Organizatorowi przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu, zawierająca co najmniej: oznaczenie miejsca i czasu zorganizowania wycieczki, ilości Uczestników oraz ceny.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady umów w zakresie organizacji Wydarzeń zawieranych pomiędzy Kupującym, a Organizatorem w związku z Serwisem.

2.    Informacje na temat przygotowania się Uczestnika do Wydarzenia, w tym w zakresie niezbędnych podczas Wydarzenia rzeczy, znajdują się w Serwisie.

3.    Dla korzystania ze Serwisu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do zawierania Umów także aktywne konto email.

§ 3 Dane kontaktowe

1.       Adres pocztowy FORREST ME Jędrzej Jurkowski ul. Józefa Bema 9 lok. 3, 81-386 Gdynia

2.       Adres e-mail: info@gdanskzkajaka.pl

3.       Numer telefonu: +48 503738159 lub + 48 732 022  822

 

 

§ 4 Zawieranie umów

A.      Wycieczki

1.       W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie zorganizowania Wycieczki w pierwszym etapie należy wybrać właściwą Wycieczkę, na którą bilety zamierza kupić Kupujący.

2.       W przypadku gdy Wycieczka jest dostępna w różnych terminach należy wybrać termin, którym Kupujący jest zainteresowany.

3.       Następnie należy podać swoje dane i wskazać ilość Uczestników, dla których Kupujący zamierza zakupić bilety.

4.        W kolejnym etapie Kupujący wybiera sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

5.       W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu, pod warunkiem łącznego spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 6. zostaje zawarta Umowa.  

6.       Umowa zostaje zawarta pod warunkiem opłacenia zamówienia przez Kupującego i zebrania najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Wycieczki wystarczającej, określonej w opisie Wycieczki w Serwisie, ilości Uczestników.   

7.       Organizator przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu.

B.      Wycieczki indywidualne

8.       Kupujący może zawrzeć z Organizatorem umowę o świadczenie usługi w zakresie zorganizowania Wycieczki indywidualnej.

9.       W tym celu należy wysłać do Organizatora, poprzez Serwis, podając swoje dane, Zapytanie.

10.    W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zapytania oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zapytania.

11.   W momencie przyjęcia Zapytania przez Organizatora następuje zawarcie umowy na warunkach określonych w Zapytaniu pod warunkiem opłacenia wycieczki. Organizator może odstąpić od pobrania płatności z góry lub pobrać zaliczkę na poczet Wydarzenia.

12.   Przyjęcie Zapytania następuje w momencie wysłania przez Organizatora do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany przez Kupującego podczas składania Zapytania.

13.   Przyjęcie Zapytania przez Organizatora dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero w momencie potwierdzenia jej przyjęcia przez Kupującego następuje zawarcie umowy. Zaakceptowanie nowej oferty może zostać przyjęte przez Kupującego m.in. przez opłacenie należnej kwoty po otrzymaniu nowej oferty.

14.   Kupujący może również wysłać do Organizatora zapytanie nie stanowiące oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny ,w którym nie będzie wskazanej ceny. W takim przypadku to Organizator składa Kupującemu ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i dopiero w momencie jej przyjęcia przez Kupującego następuje zawarcie umowy pomiędzy Stronami w oparciu o Regulamin.

15.   Organizator przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu.

§ 5  Koszt zamówienia

1.       Ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT.

2.       Na całkowity koszt zamówienia składa się koszt udziału w Wycieczce wskazany w opisie Wycieczki lub koszt zorganizowania Wycieczki indywidualnej wskazany podczas składania Zapytania lub w nowej ofercie jeśli taka została złożona.

§  6 Płatności

1.       Kupujący za Wycieczkę może zapłacić:

a)      przelewem na rachunek bankowy Organizatora: Mbank 23 1140 2004 0000 3202 6759 8019

b)      przelewem ekspresowym

c)       kartą.

2.       Za zorganizowanie Wycieczki indywidualnej można zapłacić przelewem ekspresowym przy wykorzystaniu odnośnika przesłanego przez Organizatora po przyjęciu Zapytania lub nowej oferty przez Kupującego w przypadku gdy taka został złożona.

3.       Szczegółowe informacje na temat metod płatności (w tym w zakresie akceptowanych kart) znajdują się w Serwisie.

4.       Za zakupione bilety oraz za zorganizowanie Wycieczki indywidualnej należy zapłacić w terminie 48 godzin Dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przy Wycieczkach, natomiast w przypadku Wycieczek Indywidualnych licząc od momentu przyjęcia oferty, nie później niż do chwili rozpoczęcia Wydarzenia – chyba że Strony ustalą inaczej.

5.       Przy doborze metody płatności zaleca się wzięcie pod uwagę czasu pozostałego do Wycieczki.

6.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

§ 7 Realizacja umowy

1.    Umowa jest realizowana w czasie oraz miejscu wskazanym w Umowie.

2.    W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu należy stawić się w miejscu wskazanym w Umowie na … minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia oraz podać dane Kupującego oraz, jeśli były podawane, Uczestników..

3.    Organizator informuje, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

4.    Mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników Organizator zaleca stosowanie się do poleceń przedstawiciela Organizatora podczas Wydarzenia.

5.    Osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na kajaku bezwzględnie – dla jej bezpieczeństwa - powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny.

 

§ 8 Brak prawa odstąpienia od umowy 

1.    Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Tym samym z uwagi na to, że zawierane w związku z Serwisem Umowy zawierają oznaczenie dnia lub okresu świadczenia usługi konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od nich.

§ 9 Reklamacje

1.       Organizator prosi aby reklamacje dotyczące usługi realizowanej w ramach Umowy zgłaszać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres Organizatora wskazany w § 2 Regulaminu.

2.       Organizator zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały dane identyfikujące Kupującego, powód reklamacji oraz żądanie Kupującego.

3.       Każde zalecenie Organizatora, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Organizatora w żadnym stopniu nie wpływa na jego prawa.

4.       Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@gdanskzkajaka.pl

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

6.       W sytuacji gduy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez konsumenta efektu Konsument może skorzystać m.in. z:

a.       co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b.      co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c.       Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§  10 Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Organizatorowi w związku z Serwisem jest Organizator.

2.       Kupujący zawierając Umowę dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania Umowy. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.

3.       Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§  11 Postanowienia końcowe

1.       Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2.       Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

3.       Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim oraz angielskim jeśli Kupujący wybrał angielską wersję językową Serwisu.

4.       W przypadku ewentualnych sporów z podmiotem nie będącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.